ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 19.10.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ на адрес Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.

 

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 19.10.2021 от 16:00 часа

  1. Удължаване на срока на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ

 

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.