ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ КЪМ СВОМР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПИЯТИЕ ПО  МЯРКА 4.2  ОТ ПРСР 2014-2020

Фирма „Бошнаков-09“  ЕООД приключи успешно проект, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал. Проектът  е реализиран по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Изпълнението на проектно предложение ”Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие” стартира през месец април 2021г. и приключи през месец август 2021г. По проекта се  разкри 1 ново работно място. Закупи  се вакуумна пълначна машина с капацитет 2000кг/ч., увеличи се капацитета и се модернизира производствения процес на месопреработвателното предприятие. Общият размер на отчетените разходи по проекта са 46 500 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ.