СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ПРСР 2014-2020

На 16.11.2021 г.,  между „Сигма Логистик“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“. Стойността на проекта е 290 369,27 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 75%. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца. По проекта се  предвижда изграждане и оборудване на цех за производство на метални изделия от листов и прътов материал в село Капитан Андреево. Ще се извършат строително-монтажни работи и ще се закупи 1 брой Хидравличен абкант, координатна маса и  апарат за плазмено рязане. Чрез реализирането на договора предприятието ще се обезпечи със съвременно технологично оборудване за постигане на по-висок производствен ръст, ще се подобри конкурентостта му и ще се повиши  ефективността на местната икономика. Проектът предвижда създаване на трайна заетост на  двама служители, които ще отговарят за производствения процес. Реализирането на проекта ще спомогне предприятието да придобие конкурентоспособност и ще допринесе за създаване на устойчива заетост на територията на селския район.