ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЧИТАЛИЩЕТО-ВРАТА КЪМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“  ПО  МЯРКА 7.5  ОТ ПРСР 2014-2020 КЪМ СВОМР

Народно читалище „Просвета-1870“ приключи успешно проект с финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал. Проектът  е реализиран по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Изпълнението на проектно предложение ”Читалището-врата към културното наследство” стартира през месец септември 2020г. и приключи през месец ноември 2021г.

В рамките на проекта е ремонтирана съществуваща зала в сградата на НЧ „Просвета-1870“. Извършени са строително-ремонтни дейности като е пресъздаден битовия стил на региона. Монтирано е оборудване и е доставено обзавеждане. Обособен е кухненски кът, в който се приготвят  характерни местни ястия.

След осъществяване на дейностите по проекта, залата се превърна в място за представяне на нематериалното културно наследство-обичаи, традиции и ястия. Постигната е и основната цел на проекта:  надградени са условията за развитие на устойчив туризъм в община Свиленград чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура и атракции за посетителите.

Общият размер на верифицираните разходи по проекта са 65 977,90 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът  ”Читалището-врата към културното наследство”, е финансиран по първи прием на  процедурата BG06RDNP001-19.286, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Свиленград Ареал“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. По тази процедура са проведени два приема, по които са подадени  общо три проектни предложения. Проектът на НЧ „Просвета-1870“ е първият приключил и отчетен. Другите проектни предложения са на община Свиленград, единият е за  ремонт на съществуваща сграда в с.Мезек с цел обособяването й в посетителски център, а другия за подобряване и създаване на центрове за изкуство в  три населени места на общината – с. Щит, с. Сладун и с.Младиново.