ТРЕТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ПРСР 2014-2020

На 22.11.2021 г.,  между „ЕУРО БАГС“ ООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“. Стойността на проекта е 291 750 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 75%. Срокът на изпълнение на проекта е 8 месеца.

Проект „Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил“ предвижда закупуване на технологично оборудване за разработване на цех за производство на чанти и торби от нетъкан текстил на територията на град Свиленград. Производството ще включва етапите: разкрояване на нетъкания текстил, цветен или монохромен печат върху разкроения материал, формиране на изделието чрез сгъване, рязане, пробиване, слепване на дръжки и пр., ръчно събиране на изделията и свързване в пачки, качествен контрол, временно складиране и експедиция. Производствения процес се базира на утвърдена практика като изработването на чанти и торби.

Основната цел на проектното предложение е разнообразяването и внедряването на технология за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в съществуваща сграда.

Проектът предвижда създаване на трайна заетост на  четирима служители, които ще отговарят за производствения процес.

Закупуването на технологично оборудване дава възможност за оптимален производствен цикъл, максимално съобразен с изискванията на преработваните суровини. По такъв начин  ще се гарантира конкурентно производство и постоянен пазар на произведената продукция. В следствие на изпълнението на проекта се предвижда създаване на микропредприятие за производство на чанти и торби от нетъкан текстил, с достатъчен капацитет да отговори на потребностите в тази сфера.

По мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“ има подадени 11 проектни предложения. Проект „Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил“ на фирма „ЕУРО БАГС“ ООД е третият договориран  по мярката.