УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 7.11 ОТ ПРСР 2014-2020г. КЪМ СВОМР

В последния месец на 2021г. успешно приключи изпълнението на всички 5 подадени и договорирани проекти по Мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал

Първият  проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“ е на НЧ „Просвета-1870“ и е с бюджет 19 558 лева.  По проекта бяха  издирени, съхранени и разучени местни детски игри, обичаи, песни, танци и занаяти. Създадоха се групи по занаяти, по кошничарство и по грънчарство, група по музикална терапия и група пресъздаваща стари детски игри и обичаи. Издирените стари детски игри, обичаи, песни и танци бяха описани в брошура и заснети на DVD. Беше проведен празник на занаятите с уъркшоп.

Вторият  проект „Съхранено наследство за бъдещите поколения“ на Сдружение „Заедно за Свиленград“ е с бюджет 19 557,84 лева. По проекта се проведоха срещи – разговори с жители на селата Капитан Андреево, Сладун и Райкова могила, на които се извърши проучване на местни истории, игри и занаяти, обичаи и традиции. Събраната информация беше отпечатана в книжка „Забравени истории“. Осъществи се проучване за живота и делото на Петър Станчов, след което със събраната информация се отпечата книжка. Беше преиздадена стихосбирката „Безсмъртни епопеи”, дело на местния поет и журналист Петър Раковски. Проведоха  се  месец на книгата и  среща – разговор с ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Свиленград, на тема „500 години Свиленград“.

Третият проект „Нека пеем заедно“ е осъществен от Фондация „Музикална младеж“- клон Свиленград и е с бюджет 19 558 лева. По проекта се проведоха два фестивала. Фестивал на детската песен включващ- конкурс за написване на детска песен от български композитори и съвместен  фестивал „Нека пеем заедно, в който участваха хорове, вокални групи и индивидуални изпълнители от цялата страна. Бяха организиране и  изнесени концерти в с. Мезек, с.Левка, с. Студена и с.Капитан Андреево с цел популяризиране на културното наследство.

Проект „Обичам и играя хандбал“ се осъществи от Сдружение Хандбален клуб„Свиленград“ и е с бюджет 19 558 лева. По проекта се проведоха демонстрация от Ханбален клуб „Свиленград“ и спортно състезание/щафетни игри в с. Левка, в ОУ „Христо Ботев“.  Бяха организирани и осъществени два турнира: турнир по хандбал за празника на града – 5-ти октомври и коледен турнир по хандбал. Проведе се и  спортен празник „Аз обичам спорта“ за децата от детските градини в община Свиленград.

Петият  проект „Духът на народа от Свиленград и региона“ е на Неправителствена организация „Мезек 2016-ТСП“ и е с бюджет 19 558 лева. По проекта се проведе проучване, описване, опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство в 5 села(Мезек, Сива река, Щит, Момково, Левка) от община Свиленград. Дейностите включваха: теренни проучвания, организиране на семинар за популяризиране на селското културно наследство и предпечат и печат на книга „Свиленград и региона-един позабравен свят“. Всички дейности по проекта са осъществени, предстои неговото отчитане.

Петте проекта са  финансирани по първи прием на  процедурата BG06RDNP001-19.054, Мярка 7.11. Остатъчните средства по процедурата са в размер на 2210,16 лева и няма да бъде обявяван друг прием. Всички индикатори по мярка 7.11 са постигнати.