МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРИКЛЮЧВА 2021 Г. С 32 ПОДПИСАНИ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното през изминалата 2021 година. До момента МИГ има договорирани 32 проекта, от които 14 са приключили, а 9 са верифицирани.
В края на 2021г. МИГ Свиленград Ареал може да отчете реално изпълнение над 50 % за почти всеки от индикаторите по стратегията. Към момента са подадени 59 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което представлява 99 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР.
По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са проведени два приема, на които са одобрени общо 13 проектни предложения. Сключени са два договора за БФП по процедурата на обща стойност 184 479,38 лв. Единият проект е изпълнен и приключил и предстои да бъде отчетен. Другите 11 одобрени проектни предложения са
на стойност 1 039 304,1 лв. безвъзмездна финансова помощ, за които предстои сключване на договори. Първоначалният бюджет на мярка 4.1 е увеличен. Към този момент не се предвижда нов прием по мярката.
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ПРСР е била обявена веднъж от МИГ. Към поканата за подаване на проектни предложения са постъпили две заявления за кандидатстване. Първото проектно предложение с бюджет 48 800 лева е договорирано, изпълнено и верифицирано. По второто заявление за кандидатстване е отказано сключване на договор от кандидата. Поради остатъчния финансов ресурс от 97 743,50 лв., предстои МИГ да обяви втори прием по мярката.
Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е обявена веднъж. Към поканата за подаване на проектни предложения са постъпили единадесет заявления за кандидатстване. Към момента има сключени 3 договора с бенефициенти на обща стойност 696 736,63 лева. Има отказ от сключване на договор от 1 кандидат. Останалите 7 проектни предложения очакват сключване на договор. Поради остатъчния финансов ресурс МИГ предвижда да обяви втори прием по мярката.
По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по ПРСР са подадени четири проектни предложения. И четирите проектни предложения са подадени от Община Свиленград. Сключени са три договора предстои подписване на договора на четвъртия проект. МИГ предвижда да обяви втори прием по мярката. Първоначалният бюджет на мярка 7.2 е увеличен на 993 392,00 лв.
По мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура по ПРСР са обявени два приема за представяне на проектни предложения през 2019 и 2020 г. Към МИГ са подадени три проектни предложения. Има два сключени договора на стойност 262 793,65 лева, а третия е в процес на договориране. Не се предвижда нов прием по мярката.
По мярка 7.11. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт по ПРСР е обявен един прием за представяне на проектни предложения. Мярката е насочена към неправителствения сектор на територията на МИГ и поради тази причина е отчетена висока активност на заинтересованите лица. Към МИГ са подадени пет проектни предложения на обща стойност 97 789,84 лева. Всички проекти са договорирани, изпълнени и отчетени.
Мярка Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР по ОПОС е обявявана два пъти, при които е одобрено и финансирано едно проектно предложения на обща стойност 4 572 665,75 лв. Остатъчния финансов ресурс по мярката е на стойност 212 491,79 лв. но не се предвижда обявяване на нов прием.
Мярка ОПНОИР 9. ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите е обявена веднъж през 2019 г., като са одобрени и финансирани три проектни предложения на обща стойност 665 812,04 лв. Остатъчния финансов ресурс по мярката е на стойност 38 286,76 лв., и е недостатъчен за обявяване на втори прием по процедурата.
Мярка 1.1 „Достъп до заетост“ по ОПРЧР е обявявана веднъж през 2019 г., при което са постъпили три проектни предложения на стойност 524 196,31 лв. Сключени са три договора, от които два са приключили и верифицирани, а третият ще приключи през месец януари 2022г. Остатъчният финансов ресурс по мярката е в размер на 121 217,69 лева. МИГ е провела проучване, от което е установен интерес за обявяване на нов прием, но нов прием по процедурата не е разрешен от УО на ОПРЧР.
Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по ОПРЧР е отваряна за кандидатстване само веднъж, при което са подадени четири проектни предложения. Сключени са три договора, като и трите проекта са приключени и изплатени. Остатъчния финансов ресурс е в размер 31 576,36 лв., който е недостатъчен за обявяване на нов прием по мярката.
Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по ОПРЧР е обявявана два пъти – през 2019 г. и през 2020 г. През 2019 г. е подаден и одобрен един проект. С остатъчния финансов ресурс по мярката през 2020 г., МИГ е обявил втора покана за набиране на проектни предложения, по която са получени 5 проектни предложения, от които 3 проектни предложения са отхвърлени, а 2 са одобрени. След проведените два приема остатъчния ресурс по мярката в размер на 232 754,12 лв. МИГ е провела проучване, от което е установен интерес за обявяване на нов прием, но нов прием по процедурата не е разрешен от УО на ОПРЧР.
Мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал“ по ОПИК е обявявана два пъти. По първия прием са одобрени, изпълнени и изплатени две проектни предложение на стойност на БФП 777 755,67 лв. По втория прием е договорирано едно проектно предложение. Поради остатъчния финансов ресурс от 1 159 609,90 лв., до края на 2021г. предстои МИГ да обяви трети прием по мярката.
През 2021г. Екипът на МИГ Свиленград Ареал осъществяваше всички административни ангажименти към подписаното Споразумение № РД 50-32 от 19.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
До момента минимум по веднъж е обявен прием по всички мерки от стратегията за ВОМР. В резултат на това са одобрени (или са в процес на одобрение) проектни предложения на обща стойност на БФП 10 461 225,14 лв., което представлява 88,16 % от целия наличен публичен финансов ресурс от СВОМР на стойност 11 865 164,34 лв.
Най-голям интерес от бенефициентите на територията на МИГ е имало към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Двете програми съставляват 42 % от стойността на всички подадени проектни предложения на територията на МИГ.
Към момента няма обявени нови приеми за проектни предложения. Предстои нов прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР и Мярка 2.2.: „Повишаване на производителността на МСП“ по ОПИК.
Прилагането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ се изпълнява прозрачно и в пълна отчетност пред местната общност. Негативен ефект върху изпълнението на СВОМР е оказало форсмажорното обстоятелство – разпространението на пандемията от COVID-19. Поради променената икономическа ситуация МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал се въздържат от извършване на частни инвестиции в производствени дейности. Също така се отчита голямо забавяне на финално одобрение на оценените и одобрени от МИГ Свиленград Ареал проектни предложения от страна на ДФЗ.
Екипът на МИГ „Свиленград Ареал“ не е допуснал възникването на никакви рискове, които могат да застрашат успешното изпълнение на Стратегията за ВОМР и тя се изпълнява съгласно всички изисквания на Мярка 19.2 от ПРСР. В голямата си част са изпълнени и преизпълнени индикаторите, които служат за оценка на успешното изпълнение на СВОМР.
Екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал ще продължи усилената си работа и през новата година, като пожелава на всички свои настоящи и бъдещи бенефициенти споделени и благословени празници, крепко здраве и много успешни проекти през 2022 година!
Екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал Ви пожелава плодотворна и благословена 2022 г.