О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.110 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК;

Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на  местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Капацитет за растеж на  МСП

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки и средни предприятия от територията на МИГ „Свиленград ареал“.

 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ „Свиленград ареал“.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:

– повишаване на производителността; и/или

– ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет . Дейностите трябва да са насочени към:

– управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка , сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или

– разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или

– услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или

– разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

– инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на съответни дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет е придобиването на документ/сертификат/удостоверение/маркировка. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде придобит документ/сертификат/удостоверение/маркировка, извършените разходи за изпълнение на съответната дейност няма да бъдат признати и бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия  орган средства със съответната законова лихва.

 1. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги . Дейностите трябва да са насочени към:

– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

– системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

– системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

– електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения .

 

 1. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya .

 

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 07 март 2022г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

 

Бюджет по процедурата: 1 159 609,90 лв.

 

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 

Интензитет на подпомагане:

Минимална стойност на проектно предложение: 97 791,50лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 88 012,35лв.

 

Максимална стойност на проектно предложение: 391 166 лв.

  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 352 049,40лв.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Елена Таушанова, тел. 0888 562 142; е-mail: migsvilengrad@gmail.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ „Свиленград ареал“ http://www.migsvilengrad.org/;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg
 • или тук – Пакет документи за кандидатсдтване:

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал

Приложения към Условията за кандидатстване (1)

Приложения към условията за изпълнение

ОБЯВА ОПИК