ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

На 28.01.2022 г., между МИГ Свиленград Ареал, Земеделският производител Филип Стефанов Милев и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“, Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на проект „Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника“. Стойността на одобрените за финансиране разходи е 97 617,70 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 58 570,62 лв.

Проектното предложение се осъществява на територията на МИГ Свиленград Ареал и води до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез въвеждане на иновация в стопанството чрез:

– внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи – закупуване на специализирана земеделска техника включващо прикачен комбайн за бране и пръскачка;

– подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

– подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

– осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;

Дейностите по проекта ще се реализират за период от 12 месеца.