ЧЕТВЪРТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 6.4 „МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ – ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

На 02.02.2022 г.,  между „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“.

Дейностите по проект „Развитие на дейността на „Елена Генева“ ЕООД създават условия за развитие на „зелена икономика“ и иновации. Предвижда се развитие на здравните услуги на територията на Община Свиленград чрез закупуване на високотехнологично лабораторно оборудване, което има за цел да допринесе за въвеждане на иновативност в предприятието. Планираните дейности за въвеждане в експлоатация на ново лабораторно оборудване, са пряко свързани и рефлектират в използването на технологични иновации, каквито на практика представляват планираните за закупуване ДМА-медицинска техника, която е синергия между последните научни достижения в мехатрониката и информационните технологии, работи с концептуално иновативни технически решения и специфични софтуерни приложения. Предвижда се закупуване на специализирана лабораторна апаратура, която включва:

–  1 бр. биохимичен анализатор

– 1 бр. хематологичен анализатор

– 1 бр. система за дейонизирана вода

Проектът предвижда създаване на едно работно място.

Стойността на проекта е 290 100 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 75% или 217 575 лв.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.