ЧЕТВЪРТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ПРСР 2014-2020

На 07.02.2022 г.,  между Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек, с. Пъстрогор“. Проектът е подаден по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегия на ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.

 

В проектното предложение са заложени дейности за подобряване на зелени площи и изграждане на детски съоръжения. Предвижда се да бъдат обновени три зелени площи, находящи се на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“ – в гр. Свиленград, в с. Пъстрогор и в с. Мезек.

 

Детски площадки ще бъдат изградени в две от зелените площи предвидени в проектното предложение, а именно в гр. Свиленград и в с. Пъстрогор. За обновяването им са предвидени съоръжения с различни типове занимания – комбинирано детско съоръжение за различни типове игри, което ще бъде подходящо за използване от деца в неравностойно положение; съоръжение за катерене и баланс; клатушка люлка – тип махало с две седалки. Предвижда се и парково оборудване – градински пейки с облегалки, кошчета за отпадъци и информационни табели. Предвидена е и беседка с маса и места за сядане. Предвижда се изграждане на автоматизирана поливна система; озеленяване, изграждане на алейна мрежа.

 

В зелената площ в с. Пъстрогор се предвиждат и основни строително-монтажни работи за укрепване на ограда и каменен зид. Предвижда се събаряне на подпорната стена от каменна зидария и  изпълнението на нова стоманобетонна с ажурна ограда над нея.

 

Благоустрояването на площта за обществено ползване, находяща се в с. Мезек, община Свиленград“ предвижда почистване на парка от стари електрически стълбове, метални конструкции и други; почистване и оформяне на съществуваща растителност и премахване на изсъхнала такава; възстановяване на съществуващите стъпала, частично компрометирани стъпала и чела и изграждане на нови стъпала и чела, където са напълно разрушени; парково оборудване с бетонови кошчета за отпадъци и бетонови пейки; парково осветление – изграждане на електрическа инсталация, трасиране на кабелна линия, доставка и монтаж на стоманотръбни стълбове и LED парково осветление; събаряне на деформираните стени до кота терен и ново иззиждане до нужната височина.

 

С изпълнението на дейностите по проекта Община Свиленград си е поставила за цел да постигине подобряване на инфраструктурата, създаване на по- добри условия за живот, отдих и развлечения на населението, включващо както децата и младежите, така и на техните родители.

 

Стойността на проекта е 151 782, 22 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е до 36 месеца, но не по- късно от 30.06.2023 г.