ДВА НОВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРА ПО ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, BG06RDNP001-19.137

Бяха сключени два нови договора към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Единия договор е с  “ЕКО НЪТС” ООД и е с наименование  “Презасаждане  на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализирана земеделска техника”  и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи. Предвижда се презасаждане на трайно насаждение от лавандула  и закупуване на Метеостанция, Челен товарач, Щипка за товарене на лавандула и ремарке.

Изпълнението на договора е до 24 месеца. Стойността на проекта е 97 607,08 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 50% или 48 803,54 лв.

 

Другият договор е с Желязко Стоянов и основните дейности по проекта целят повишаване на конкурентноспособността на стопанството чрез изграждане на нова стопанска сграда без система за климатизация/склад/ за земеделска продукция и закупуване на преносим компютър и лазерно многофункционално устройство.

Изпълнението на договора е до 36 месеца. Стойността на проекта е 63 975,90 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 60% или 38 385,54