ПОДПИСАН НОВ ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

Подписан е шести договор по общинските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал между община Свиленград, Държавен фонд “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Проектът „Обичаи, традиции и култура – преплетени в историята“  предвижда интервенции върху три обекта от територията на община Свиленград, които са част от културната инфраструктура. Част от дейностите му са насочени към създаване на центрове за изкуство в читалищата на селата Щит, Сладун и Младиново.

Проектът планира интервенции, насочени към подобряване и създаване на инфраструктура за достъп до туристически обекти на територията и изграждане на центрове за изкуство с туристическа цел.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г., а стойността му е 160 896,96 лв. 100 % финансиран от страна на ДФ “Земеделие”.