ПОРЕДЕН ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  

Подписан е още един договор към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Договорът е сключен между  Веселин Георгиев Цветков, ДФ “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал. Проектът е с наименование “Повишаване конкурентоспособността на стопанството” и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи и предвижда инвестиции и дейности свързани с изграждане на нова телена ограда на съществуващо стопанство в с. Лисово, закупуване на хладилен товарен автомобил DACIA Dokker VAN и преносим компютър DELL Inspiron 3793.

Изпълнението на договора е до 30.06.2023 г. Стойността на проекта е 45 029,13 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 60% или 27 017,48 лв.