ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 20.06.2022г. от 16:00 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

 

Дневен ред

  1. Вземане на решение за разширяване на територията на Сдружение „Местна инициативна група Свиленград ареал.
  2. Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г.
  3. Избор на нов управителен съвет и председател на МИГ .
  4. Одобрение на промени в СВОМР.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.