ОСМИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  

Подписан е още един договор към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Договорът е сключен между  Стефан Ангелов Милев, ДФ “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал. Проектът е с наименование “Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника”. Насочен е към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи и предвижда закупуване на трактор с кабина и климатик с преден и заден навес и ВОМ.

Изпълнението на договора е до 30.06.2023 г. Стойността на проекта е 97 700,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 50% или 48 850,00 лв.