СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ОПИК 2014-2020

На 18 юли 2022 г. беше сключен договор по обявената от МИГ Свиленград Ареал процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.110-0001 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ чрез Водено от общностите местно развитие.

Договорът е сключен с фирма Фаворит-машинекс ООД, която се занимава с  проектиране и производство на дървообработващи машини и съоръжения. Чрез реализирането на договора ще се постигне увеличаване капацитета на растеж в “Фаворит – машинекс” ООД с минимум 30% на българския и международните пазари.

По проекта са предвидени дейности за доставка и въвеждане в експлоатация на напълно автоматизирана специализирана техника и специализиран софтуер. С изпълнението на дейностите ще се повиши ефективността на производствения процес и ще се  намали разхода на материали – електрическа енергия, суровини и консумативи, ще се намали себестойността на единица продукция и ще се повиши качеството на продукцията, ще се затвърди и разшири износа.

С реализирането на проекта ще се постигне устойчив растеж, по-високи продажби, запазване на работните места и разкриване на нови такива.

Безвъзмездната финансова помощ на одобрения проект е на стойност 279 743,01 лева и се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.