Въпроси и отговори по процедура № BG06RDNP001-19.668 – МИГ Свиленград ареал подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. от Стратегия за ВОМР на местна инициативна група Свиленград Ареал.

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура № BG06RDNP001-19.668 – МИГ Свиленград ареал подмярка 7.2.  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. МИГ Свиленград Ареал предоставя на всички заинтересовани лица постъпили въпроси и отговори по процедурата. Документът е приложен към пакетът с документи за кандидатстване.

 Vaprosi i otgovori