ПРИКЛЮЧИХА ПРОЕКТИТЕ ПО ОП РЧР КЪМ СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

МИГ Свиленград Ареал е Сдружение с нестопанска цел, създадено през 2010г. През програмен период 2014-2020, сдружението изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана със споразумение № РД 50-32 от 19.04.201г . подписано между  ПРСР, ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР, ОПОС и МИГ-Свиленград Ареал. Стратегията получава подкрепа от ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ като максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е 11 865 164,34 лева.

Общият размер на усвоените средства по ОП РЧР  към Стратегията са  в размер на 1 021 220,62 лева. Обявени са 4 процедури за кандидатстване. Подадени са 13 проектни предложения и са сключени 9 договора със 100 % интензитет на помощта.  Всички финансирани проектни предложения са изпълнени и верифицирани успешно и представляват 94 % от финансовия ресурс по ОПРЧР към Стратегията.

Мярка 1.1 „Достъп до заетост“ по ОПРЧР  е обявявана веднъж през 2019 г., при което са постъпили три проектни предложения. Сключени и изплатени са  три договора на стойност 491 209,89 лв.

Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по ОПРЧР е отваряна за кандидатстване само веднъж, при което са подадени четири проектни предложения. В последствие са подписани три договора за финансиране. И трите проектни предложения са приключени и изплатени. Общата стойност на изпълнените проекти е 153 734,34 лева.

Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по ОПРЧР е обявявана два пъти – през 2019 г. и през 2020 г. През 2019 г. е подаден  и одобрен един проект. С остатъчния финансов ресурс по мярката през 2020 г., МИГ обяви втора покана за набиране на проектни предложения, по която са получени 5 проектни предложения, от които 3 проектни предложения са отхвърлени, а 2 са одобрени. И трите проекта са приключени и изплатени. Общата стойност на изпълнените проекти е 376 276,39 лева.

В резултат от изпълнението на проектите 180 безработни лица от територията на МИГ Свиленград Ареал са включени в заетост, а 118 са придобили професионална квалификация.

С реализирането на проектите се създадоха благоприятни условия и съдействие за включване и реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица, както и намаляване на безработицата на територията на МИГ Свиленград Ареал и осигуряване на качествена заетост.