СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.230-S1-МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ , ПОДМЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

На 04.11.2022 г. бе сключен договор между ФОТЕВИ ИНВЕС ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услуги”. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността е 44 079,42 лв. при 75% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се  закупи  компютърна техника, офис оборудване и обзавеждане за развитие на счетоводната дейност на кандидата. Проектът е фокусиран върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката, върху повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности.

Договорът с фирма Фотеви инвест ЕООД е сключен по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал.