ТРЕТИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

Свиленградската фирма  „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД, приключи реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020  в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал.

Проектът „Повишаване конкурентоспособността на „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД“  по процедура BG16RFOP002-2.065-0001 е на стойност 101 330 лв., при 90% безвъзмездна финансова помощ.

С реализирането на проекта се повиши производителността на предприятието и се постигна ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Реализираните дейности по проекта са свързани с инвестиции в ДМА. Доставени са: кремоварка,  дозиращо-опаковъчна машина за сироп, темпериращ съд, конвектометна фурна,  2бр. планетарни миксери.

Чрез реализацията на проекта „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД  подобри конкурентоспособността си и си осигури устойчиво пазарно присъствие.