ПОРЕДЕН СКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ  ПО ПРСР

На 15.11.2022 г. бе сключен договор между ЕКО НЪТС ООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на специализирана земеделска техника”. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността е 97 700 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ.

По проекта се предвижда да се  закупи  специализирана земеделска техника: трактор и фреза. Чрез инвестицията в стопанството се въвежда нов иновативен процес, машина, организация и практика, които са иновация и са нови за кандидата.

Договорът с фирма ЕКО НЪТС ООД е сключен по втората покана за кандидатстване на процедура BG06RDNP001-19.137, по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал.