МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ С ДОГОВОРИРАНИ 48 ПРОЕКТА ПО СТРАТЕГИЯТА

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента. Договорирани са 48 проекта, от които 25 са приключили, а 23 са верифицирани.

Към момента са подадени 62 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР.

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема, на които са одобрени общо 13 проектни предложения, от които едно е оттеглено и две са прекратени. В процес на изпълнение са 5 договора със стойност на БФП 228 831,03 лв. Един договор е приключил и изплатен.  До края на годината се очаква да бъдат сключени още три договора одобрени по втори прием. Поради големия интерес, първоначалният бюджет на мярка 4.1 е увеличен. Остатъчния финансов ресурс по мярката е 135 300,42 лв., в началото на 2023г. предстои МИГ да обяви трети прием.

Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ПРСР е била обявена два пъти от МИГ. По първия прием  са постъпили две заявления за кандидатстване. Първото проектно предложение с бюджет 48 800 лева е договорирано, изпълнено и верифицирано.  По второто заявление за кандидатстване е отказано сключване на договор от кандидата. През 2022г. е обявен втори прием, по който няма постъпили проектни предложения. До 19 декември 2022г. е обявен трети прием по мярката.

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е била обявена веднъж от МИГ. Към поканата за подаване на проектни предложение са постъпили единадесет заявления за кандидатстване, към момента има  сключени 5 договора с бенефициенти с обща стойност на БФП 763 225,83 лева. Пет проектни предложения са получили заповеди за одобрение от страна на ПРСР 2014-2020 г. (ДФЗ-РА). До края на 2022г. се очаква сключване на договорите. До момента по мярката има два изпълнени и приключили проекта. Поради остатъчния финансов ресурс от 225 507,99лв., предстои МИГ да обяви втори прием по мярката в началото на 2023г.

По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по ПРСР са подадени четири проектни предложения, които са одобрени за финансиране и са договорирани. Четирите  договора са на обща  стойност 502 850,00 лева. Един проект е изпълнен и изплатен.

През 2022г. МИГ  обяви втори прием по мярката. Подадени са две проектни предложения на стойност  490 541,51 лв. и се очаква тяхното одобрение от страна на  ДФЗ. Първоначалният бюджет на мярка 7.2 е увеличен на 993 392,00  лв.

По  Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по ПРСР са обявени два приема за представяне на проектни предложения през 2019 и 2020 г.  Към МИГ са подадени три проектни предложения, които са договорирани. Един от проектите е изпълнен и изплатен. Трите договора са на обща  стойност 423 690,61 лева.

По мярка 7.11. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт  по ПРСР   е обявен един прием за представяне на проектни предложения. Мярката е насочена към неправителствения сектор на територията на МИГ и поради тази причина е отчетена висока активност на заинтересованите лица. Към МИГ са подадени пет проектни предложения, които са  договорирани, изпълнени, отчетени и изплатени. Общата стойност на изплатените средства по мярката е 19 666,17лева.

Мярка Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР по  ОПОС е обявявана два пъти. Одобрен и финансиран е един проект на стойност 4 572 665,75 лв., който се очаква да приключи през 2023г.

Мярка ОПНОИР 9. ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите е обявена веднъж през 2019 г., като са одобрени и финансирани три проектни предложения а обща стойност 665 812,04 лв. През месец септември 2022г. два от проектите са приключили и са отчетени и се очаква верификация по тях. Третият проект ще приключи през 2023г.

Мярка 1.1 „Достъп до заетост“ по ОПРЧР  е обявявана веднъж през 2019 г., при което са постъпили три проектни предложения.  Сключени са три договора, които са приключили и верифицирани. Общата стойност на изплатените средства е 432 908,43 лева.

Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по ОПРЧР е отваряна за кандидатстване  веднъж, при което са подадени четири проектни предложения. В последствие три проектни предложения са одобрени за финансиране и се пожелали да сключат договори. И трите проекта са приключени и изплатени. Общата стойност на усвоените средства е 153 734,34 лева.

Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по ОПРЧР е обявявана два пъти – през 2019 г. и през 2020 г. През 2019 г. е подаден  и одобрен един проект. С остатъчния финансов ресурс по мярката през 2020 г., МИГ е обявил втора покана за набиране на проектни предложения, по която са получени 5 проектни предложения, от които 3 проектни предложения са отхвърлени, а 2 са одобрени.  Всички проекти са изпълнени и изплатени. Общата стойност на усвоените средства е 376 006,39лева.

Мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал“ по ОПИК е обявявана три пъти. По първия прием са одобрени, изпълнени и изплатени  две  проектни предложение на стойност  777 755,67 лв. По втория прием е договорирано и изпълнено едно проектно предложение на стойност 106 900 лева. По третия прием е договорирано и в процес на изпълнение едно проектно предложение на стойност 279 743,01 лв. Общият размер на усвоените средства на БФП до момента е  1 164 398,68 лева.

 

До момента  минимум по веднъж е обявен прием по всички мерки от стратегията за ВОМР. В резултат на това  са одобрени  проектни предложения на обща стойност на БФП 11 231 509,66 лв., което представлява 89 % от целия наличен публичен финансов ресурс от СВОМР, който е на стойност 12 664 164,19 лв.

Най-голям интерес от бенефициентите на територията на МИГ е имало към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Двете програми съставляват 42 % от стойността на всички подадени проектни предложения на територията на МИГ.

До 19 декември 2022г. е отворена за кандидатстване  мярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. През първите месеци на 2023г. предстои нов прием по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР  и Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“  от ПРСР.

Екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал ще продължи усилената си работа и през новата година, като пожелава на всички свои настоящи и бъдещи бенефициенти крепко здраве, споделени и благословени празници и  успешна  2023 година!