ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 4.1 И МЯРКА 6.4. КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

През 2023г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви нов прием по две мерки към СВОМР.

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема. През месец януари 2023г. предстои МИГ да обяви трети прием с финансов ресурс по мярката  135 300,42 лв.

По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е проведен един прием. Поради остатъчния финансов ресурс от 225 507,99лв., предстои МИГ да обяви втори прием по мярката през месец февруари 2023г.

Мерки 4.1 и 6.4. се финансират от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал.