ПРЕЗ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА 2023, МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПОДПИСА 7 ДОГОВОРА

През първия месец на 2023 година, се подписаха 7 договора по мерки от ПРСР, между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от територията.

Договорираните проекти са по мярка 4.1 и мярка 6.4.

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  сключени 2 договора.

-Договор с фирма „Буглата“ ООД за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“.  Проектът предвижда закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ и е на стойност  97 700 лева, от които безвъзмездната финансова помощ  е 50%.

-Договор със Земеделския стопанин-Мария Минкова за изпълнение на проект „Технологична модернизация на стопанството чрез закупуване на трактор“  на стойност 93 599,11 лева, от които безвъзмездната финансова помощ  е 60%.

Към момента е обявен трети прием по мярката и тя е отворена за кандидатстване.

 

По Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР са сключени 5 договора.

-Договор с Д-р Айлин Али за изпълнение на проект за закупуване на оборудване и обзавеждане на нов зъболекарски кабинет на стойност 51 680 лева.

-Договор с „Зорница 09“ ЕООД за изпълнение на проект за ремонт на кино „Тракия“ град Свиленград на стойност 83 416,79 лева.

-Договор с фирма „Екс Секюрити“ ЕООД за изпълнение на проект  за закупуване на специализиранo оборудване за охранителна дейност, обзавеждане и оборудване на работно помещение и закупуване на униформено работно облекло на стойност 168 732,12 лева.

-Договор с фирма „Ауто Папи“ ЕООД за изпълнение на проект за повишаване на конкурентноспособността чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги на стойност  291 740,63 лева.

-Договор с фирма „Сигма профекс“ ЕООД за стартиране на иновация в счетоводното обслужване на стойност 41 496,63 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4 е 75%.

На 10 февруари 2023г. ще бъде обявен нов прием по мярка 6.4.

До момента по Програмата за развитие на селските райони са подадени 41 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията. От тях 3 проекта са оттеглени, а 2 са прекратени по искане на кандидатите. Сключени са 32 договора на обща стойност 3 545 205,77 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е  2 722 977,72 лева. В процес на оценка и договориране са 4 проектни предложения.

Всички договори са финансирани по Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал.