ПОКАНА

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 27.02.2023г. от 17:30 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.

 

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 27.02.2023 от 17:30 часа

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г.
  2. Приемане на годишна програма за 2023г.
  3. Приемане на бюджет за 2023г.
  4. Други

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.