НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“.

Уведомяваме ви, че планираното на 27.02.2023г.  от 17:30 заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал, се отменя.

В тази връзка на основание чл.26, ал.1 и чл.16 т. 5 от Устава на сдружение МИГ Свиленград „Ареал” на 09.03.2023 от 17:00 часа в ресторант Марица ще се проведе  заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал.

 

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 09.03.2023 от 17:00 часа

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г.
  2. Приемане на годишна програма за 2023г.
  3. Приемане на бюджет за 2023г.
  4. Освобождаване от членство в МИГ на членове от Общото събрание
  5. Освобождаване от членство в УС
  6. Промяна в числеността и състава на управителния съвет на МИГ
  7. Промяна в устава на МИГ

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.