С ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1 МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

На 13.04.2023 г. бе подписан  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ Свиленград Ареал за изпълнението на проект  „Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони.

В хода  на  изпълнението на  проекта  ще  бъде създадена  нова Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ обхващаща територията на двете общини. Новата територия е  с непрекъснати граници и ще включва общо 45 населени места с обща численост на населението 30 538 жители.

МИГ Свиленград Ареал успешно прилага подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г.. С изпълнението на настоящия проект ще се разработи нова Стратегия за ВОМР за обособената нова територия и ще се заложат основите за бъдещото  прилагане на Стратегията през периода 2024-2027г.

По проекта са предвидени следните дейности:

-Формиране на Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград, която включва обединяване на  териториите на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград и  формиране на  МИГ Свиленград-Тополовград;

– Разработване на СВОМР на база проведени информационни срещи, семинари, публични обсъждания, конференция и изготвени и разпространени публикации и рекламни материали;

– Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;

– Проучвания и анализи на територията, необходими за планирането и подготовката на новата Стратегия за ВОМР;

– Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие, на основата на обективните характеристики на територията и интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея. При изготвяне на СВОМР ще се прилага подхода за планиране „отдолу – нагоре“, който е в сърцевината на подхода ЛИДЕР и ВОМР;

– Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 39 495 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.

В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, екипът на МИГ Свиленград Ареал приканва всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в разработването на бъдещата многофондова Стратегия.