СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.668-0002-S1-МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ , ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР 2014-2020

На 12.05.2023 г. бе сключен договор между Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Рехабилитация на улици в гр. Свиленград и с. Капитан Андреево”. Стойността на проекта е 129 866,32 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът  включва рехабилитация на част от ул. „Люлин“ в с. Капитан Андреево и реконструкция на част от ул. „Пети Октомври“ в   Свиленград. Основните предвидени строително монтажни работи са: доставка и полагане на пластове трошен камък и асфалтобетон, бордюри, пътни знаци, шахти, както и нанасяне на пътна маркировка.

Договорът с Община Свиленград е по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020.  Това е 51 сключен договор към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Свиленград Ареал“.