ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград, Ви канят на информационни срещи, във връзка с дейности по популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.
Дейностите са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Информационните срещи ще се проведат при следния график:

1. 09.06.2023г. – 09:00 ч. Провеждане на работна среща в село Студена за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР, село Студена, община Свиленград, пенсионерски клуб

2. 12.06.2023г. – 13:00 часа Провеждане на среща/семинар с представители на местната власт, служители от ОбА и кметове на села за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград, малка заседателна зала на ОбА Свиленград

3. 13:06.2023г. – 10:00часа Провеждане на работна среща в село Мезек за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР село Мезек, община Свиленград, читалище-1 етаж

4. Юни 2023 – Провеждане на работна среща в село Момково за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР село Момково, община Свиленград

5. 14.06. 2023г. – 10:30 часа Провеждане на среща/семинар с институции, читалища, НПО и лица работещи в сферата на културата и занаятите за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград малка заседателна зала в сградата на ОбА

6. 14.06.2023 – 16:00 часа Провеждане на работна среща в село Устрем, община Тополовград за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР село Устрем община Тополовград
залата в кметството

7. 15:06.2023г. – 10:30 часа Провеждане на работна среща в село Срем, община Тополовград за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР село Срем община Тополовград залата на читалище

8. 15:06.2023г. 14:00 часа Провеждане на работна среща за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Тополовград Терзиева къща

9. 16.06.2023г. – 10:00ч. Провеждане на работна среща с представители на спортни клубове и лица, институции и НПО работещи в сферата на туризма за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград конферентна зала
в хотел Свилена

10. 16.06.2023г. – 13:00ч. Провеждане на работна среща с младежи за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград конферентна зала в хотел Свилена

11. 19.06. 2023г. – 10:30 часа Провеждане на работна среща с представители от бизнеса/търговия, услуги, туризъм и др./ за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград, конферентна зала в хотел Свилена

12. 20.06.2023г. – 10:00 часа Провеждане на работна среща в село Левка за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР село Левка, община Свиленград читалище

13. 20.06.2023г. – 13:00часа Провеждане на работна среща със земеделски стопани и фирми работещи в сферата на земеделието за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград конферентна зала в хотел Свилена

14. 21.06.2023г. – 15:00 часа Провеждане на работна среща с представители от институции и лица в сектор образование и обучение за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Свиленград конферентна зала, в хотел Свилена

15. 21.06.2023г. – 9:30 часа – Провеждане на работна среща в село Капитан Андреево за процеса на подготовка на стратегията за ВОМР село Капитан Андреево, Община Свиленград, Залата на НЧ „Нов живот“

16. 22.06.2023г. – 10:30 часа Провеждане на работна среща за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР град Тополовград, Терзиева къща

17. 22.06.2023г. – 14:00 часа Провеждане на работна среща в село Орлов дол, община Тополовград за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР село Орлов дол, община Тополовград, залата на читалището

18. 23.06.2023г. – 09:30 часа – Провеждане на работна среща с представители на уязвими групи, институции и организации работещи в социалната сфера за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР, град Свиленград, конферентна зала
в хотел Свилена

За повече информация:
-Офис на МИГ Свиленград Ареал, ул. „Септемврийци“ № 6;
-Телефони: 0884 574269, 0888 562142, 0887 610006;
-Електронна поща: migsvgrareal@abv.bg;
-Интернет адрес: https:// www.migsvilengrad.org;
-Фейсбук страница: https://facebook.com/migsvgrareal;

Очакваме Вашето активно участие!

Информационната среща е във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-137/13.04.2023г., подмярка 19.1. “ Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020″., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.