АНКЕТНА КАРТА -SMART VILLAGES

Концепцията за интелигентни селища (smart villages) е подход за интегрирано териториално развитие, определен като такъв в регламенти на ЕС и насърчаван за прилагане в селските райони.

Посредством настоящето проучване „МИГ Свиленград Ареал“, търси да набере информация, доколко на местно ниво има желание и потенциал този подход да бъде приложен в едно или повече населени места, посредством включването на мерки /дейности в разработваната в на стоящият момент СВОМР за периода 2023 – 2027 г.

 

Ще ви бъдем благодарни, ако дадете отговори на следващите въпроси в анкетата!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiX0qxZ0FI0m1Vu_3G8JWe6UMTpJhsYP3bBbmSoHPzUWvatQ/viewform?usp=sf_link