ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ СВИЛЕНГРАД И ТОПОЛАВГРАД В С. МЕЗЕК И С. МОМКОВО НА 13.06.2023 Г.

ПОКАНА ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ И ОТ МИГ ТОПОЛОВГРАД

В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград приканват всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г.

През месец юни 2023г. са планирани  следните срещи за жители от селата на община Свиленград :

  • 13. 06.2023 г. от 10:00 ч., в читалището на село Мезек;
  • 13. 06.2023г. от 14:00 ч., в читалището на село Момково;

 

На срещите ще бъде представена информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Ще се обсъдят възможностите за кандидатстване по различни програми. Ще се набележат цели и приоритети за новия програмен период.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!

 

Информационната среща е във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-137/13.04.2023г., подмярка 19.1. “ Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020″., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.