АНКЕТНА КАРТА – СОЦИАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Социалното земеделие е новост за България. То е част от мултифункционалното селско стопанство. Селското стопанство е не само процес на производство на храни. Наред с традиционното селско стопанство, включващо  растениевъдство и животновъдство,  мултифункционалното селско стопанство обхваща много и различни аспекти като социални и педагогически, здравни и лечебни услуги, еко-туризъм, културни дейности, (превантивно)  опазване на околната среда или активен маркетинг на селскостопанските продукти. Затова наричаме селското стопанство мултифункционално. Социалното земеделие, като част от мултифункционалното селско стопанство, се ангажира с подобряване на здравословния статус и принос за лечение на хората; възпитание и терапия; рехабилитация и реинтеграция. То предлага много възможности за включване на различни социални групи в изпълнение на всекидневните трудови дейности в градината, на полето или в животновъдството. Социалното земеделие означава създаването на селскостопански кооперативи и стопанства, които интегрират  хора в неравностойно положение.

Посредством настоящето проучване „МИГ Свиленград Ареал“, търси да набере информация, доколко на местно ниво има нагласи и потенциал този подход да бъде приложен, посредством включването на мерки/дейности в разработваната в настоящия момент СВОМР за периода 2023 – 2027 г.

 

Ще ви бъдем благодарни, ако дадете отговори на следващите въпроси в анкетата!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLx9RSGJKJRw6z5hRE_lrKmacKyi1SiN60Az0Xz41WT2bmpw/viewform?usp=sf_link