ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ТОПОЛОВГРАД  НА 22 ЮНИ 2023Г.

ПОКАНА ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ И ОТ МИГ ТОПОЛОВГРАД

В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград приканват всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г.

На 22 юни 2023г. са планирани  следните срещи за жители от община Тополовград:

 от 10:30 часа, в Терзиевата къща в град Тополовград;

 от 14:00 часа, в читалището на село Орлов дол;

 

 

За повече информация:

-Офис на МИГ Свиленград Ареал, ул. „Септемврийци“ № 6;

-Телефони: 0884 574269,   0888 562142,  0887 610006;

-Електронна поща:  migsvgrareal@abv.bg;

-Интернет адрес: https:// www.migsvilengrad.org;

-Фейсбук страница: https://facebook.com/migsvgrareal;

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!

Информационните срещи са във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-137/13.04.2023г., подмярка 19.1. “ Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020″., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.