ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЩИНИТЕ СВИЛЕНГРАД И ТОПОЛОВГРАД

 

В периода 09.06.2023-23.06.2023г. МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград проведоха серия от информационни срещи на територията на общините Свиленград и Тополовград за популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Проведоха се 18 срещи, на които присъстваха около 300 човека от двете територии.

Всяка среща беше с представители от различни сектори, като  „Образование“, „Спорт и туризъм“, „Местна власт“, „Читалища“, „Бизнес“, „Земеделски производители“, „Уязвими групи“, „Младежи“ и др.

Посетиха се и селата: Студена, Мезек, Левка, Момково, Капитан Андреево, Устрем, Срем и Орлов дол.

Присъстващите заинтересовани страни бяха запознати със спецификите в новия програмен период 2021 – 2027 г. за изпълнение на подхода ВОМР в България.

На срещите се представиха подробно интервенциите по  Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021- 2027г., възможностите за включването им в стратегията и отчитане на нуждите на района. Коментираха се дейности свързани със „Социално земеделие“,  „Колективни инвестиции“  и „Интелигентни селища“.

Бяха представени възможностите за кандидатстване  и по програмите:

-Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027г.

-Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

-Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021 – 2027г.

– Програма „Образование” 2021 – 2027г.

 

Повечето от срещите преминаха  оживено, с дискусии и обсъждане на множество въпроси и проблеми.

Присъстващите попълниха анкети, отразяващи техните интереси и нужди. Анкетите са необходими за изготвяне на качествен стратегически документ, който да отчете вижданията и потребностите на местната общност. 

 

Информационните срещи са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.