ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”

На 01.09.2023г. в гр. Свиленград, Малка заседателна зала на общинска администрация Свиленград  в  10:00 часа, ще се проведе  Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел  с обществено полезна дейност  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” при следния дневен ред :

  1. Разглеждане на молби и приемане на решения за отказ от членство от МИГ Свиленград ареал
  2. Разглеждане на молба и приемане на решение за освобождаване от членство от УС
  3. Разглеждане на молби  и вземане на решения по тях за приемане на нови членове от територията на МИГ Свиленград ареал
  4. Вземане на решение за разширяване на границите на МИГ и включване на територията на Община Тополовград.
  5. Промяна на наименованието на МИГ.
  6. Отмяна на действащия устава на МИГ Свиленград ареал и приемане на нов устав.
  7. Разглеждане на постъпили молби за членство и вземане на решения за прием на представители на община Тополовград
  8. Избор на нови членове в УС на МИГ

 

Събранието се свиква от УС на Сдружение с нестопанска цел  с обществено полезна дейност  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.