МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” РАЗШИРИ ТЕРИТОРИЯТА СИ И СЕ ПРЕИМЕНУВА НА МИГ „СВИЛЕНГРАД- ТОПОЛОВГРАД”

На 1 септември 2023г. в гр. Свиленград се проведе заседание на върховния колективен орган на Сдружение МИГ Свиленград ареал. На заседанието се взе решение за разширяване на досегашните граници на МИГ, като към територията на община Свиленград се добави и територията на община Тополовград.

Променената Местна инициативна група се преименува на МИГ Свиленград-Тополовград. Общото събрание разгледа постъпили молби за членство и за отказ от членство в УС и ОС.  Управителният съвет на МИГ Свиленград-Тополовград е от 5 члена, а Общото събрание е от 17 члена.

На заседанието Върховният колективен орган отмени устава на Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград Ареал“ и прие нов устав на Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“.

Обединената Местна инициативна група ще действа на територията на двете общини по новата стратегия, която в момента се разработва и ще бъде приета в началото на месец октомври 2023г.  Нейни бенефициенти ще бъдат жителите и на двете общини.

Към настоящия момент МИГ изпълнява  проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.