В СВИЛЕНГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

На  5 септември 2023 г. в град Свиленград се проведе обучение на местни лидери, чиято цел бе подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ Свиленград-Тополовград, както и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Темите на обучението бяха свързани със стратегическото планиране и управлението на Месната инициативна група. Подробно бяха обсъдени възможностите за финансиране на проекти по различните програми и мерки.

Проведеното обучение е дейност от  проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.