ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД”

На основание чл.11, ал.2 от Устава на сдружение МИГ Свиленград-Тополовград на 10.10.2023г. в гр. Свиленград, в Ресторант Дан Колов  в  10:00 часа, ще се проведе  Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел  с обществено полезна дейност  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД” при следния дневен ред:

 

  1. Одобрение на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г.
  2. Вземане на решение за удължаване на договора с ФОНД ФЛАГ.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.