МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

На 6 октомври 2023г. в общините Свиленград и Тополовград се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия  за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Свиленград-Тополовград“. Разработването на СВОМР е част от дейностите на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г..

На събитието присъстваха представители на различни сектори: образование, култура, спорт, младежи, социални дейности, уязвими групи, бизнес, земеделие, НПО, местна власт и др. Те бяха включени във всички етапи по разработване на стратегията. По този начин МИГ Свиленград-Тополовград, приложи подхода „отдолу – нагоре“.

Здравко Сечков-управител на „ФРМС Консулт“ ЕООД, представи пред местната общност разработената стратегията за ВОМР, включително: резултатите от проучванията, проведени във връзка с подготовката на стратегията; SWOT анализ отразяващ силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ; визията, целите и приоритетите за  развитие, програмите и мерките включени в СВОМР  и разпределение на бюджета по тях; критерии за оценка и индикатори за изпълнение и др.

Стратегията е с общ бюджет 8 844 920 лв. и включва многофондово финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“ и Програма за развитие на човешките ресурси. Основна цел на Стратегията е: Балансирано социално-икономическо развитие, посредством подкрепа за предприемачество, внедряване на иновации, щадящо използване на местните ресурси и потенциал, намаляване на социалните неравенства за подобряване на условията за живот и привлекателността на територията.

Включените в СВОМР на МИГ „Свиленград – Тополовград“ мерки и техния обхват произтичат от представените към СВОМР подробни анализи (социално-икономически анализ и анализ на заинтересованите страни и техните нужди), които очертават необходимостта от финансиране именно на тези интервенции от СПРЗСР 2023 – 2027г, както и тяхната насоченост. Включени са следните мерки:

1.Към Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. финансиран от ЕЗФРСР:

-Инвестиции в земеделски стопанства;

-Инвестиции за преработка на селскостопански продукти;

-Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони;

-Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони;

-Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;

-Сътрудничество и подготвителни дейности за него.

  1. Към Програма „Развитие на човешките ресурси 2023-2027г., финансирана от ЕСФ:

-Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране на всички лица, търсещи работа и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните  и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;

-Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите.

  1. Към Програма „Образование“ 2023-2027г., финансирана от ЕФРР и ЕСФ:

-„Достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери.

  1. Към Програма „Околна среда“ 2023-2027г., финансирана от ЕФРР:

-„Работа със заинтересовани страни в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие, вкл. Противодействието срещу бракониерството, трафика и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна“ (Приоритет „Биологично разнообразие“);

-„Повишаване на осведомеността на населението за целите на управлението на отпадъците.

По време на обсъждането не се регистрираха забележки, предложения и препоръки от страна на присъстващите.

Общественото обсъждане се проведе в изпълнение на АД № РД 50-137/13.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“