ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД ПО ПОДМЯРКА 19.1

 

На 13.10.2023 г. МИГ Свиленград-Тополовград успешно приключва проект  „по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони.

За период от шест месеца беше изпълнен проекта „Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“.  В хода  на  изпълнението   му бе създадена  нова Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ обхващаща територията на двете общини. Новата територия е  с непрекъснати граници и  включва общо 45 населени места.

С изпълнението на проекта  се разработи нова Стратегия за ВОМР за обособената нова територия и  се заложиха основите за бъдещото  прилагане на Стратегията през периода 2023-2027г.

По проекта са осъществиха следните дейности:

-Формиране на Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград, която включва обединяване на  териториите на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград и  формиране на  МИГ Свиленград-Тополовград;

– Разработване на СВОМР на база проведени информационни срещи, семинари, публични обсъждания, конференция и изготвени и разпространени публикации и рекламни материали;

– Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;

– Проучвания и анализи на територията, необходими за планирането и подготовката на новата Стратегия за ВОМР;

– Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие, на основата на обективните характеристики на територията и интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея. При изготвяне на СВОМР  се прилагаше подхода за планиране „отдолу – нагоре“, който е в сърцевината на подхода ЛИДЕР и ВОМР;

– Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Екипът на МИГ Свиленград-Тополовград благодари на всички от общините Свиленград и Тополовград, които  взеха активно участие и  се включиха в разработването на бъдещата многофондова Стратегия за 2023-2027г.