НОВ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР КЪМ СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

На 20.10.2023 г. бе сключен договор между Стиляна Христова Василева, МИГ Свиленград-Тополовград и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника ”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността е 47 698 лв., от които 60% безвъзмездна финансова помощ-28 618,80 лева.

По проекта се предвижда да се подобри  цялостната дейност на стопанството чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални  активи.

Дейностите ще се осъществяват в стопанство, разположено в землището на с. Левка, община Свиленград и предвиждат закупуване на трактор с мощност 50 кс с кабина и климатик.

Договорът  е сключен по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград.