УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА НА АСОЦИАЦИЯ „НАУКА ЗА ПРИРОДАТА“  КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

На 06.12.2023г. Асоциация „Наука за природата“,  в партньорство с община Свиленград приключи изпълнението на проект Хабитат „Сакар“.

Чрез проекта се осигури  подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Чрез извършените дейности се постигна преодоляване/ намаляване на негативния ефект на идентифицирани заплахи по отношение на целевите видове, съгласно докладите за тях, публикувани в информационната система за защитениите зони от мрежата Натура 2000.

Проектът бе насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на ЗЗ Родопи – Източни, Сакар, Ждрелото на река Тунджа и Река Марица, в територията на МИГ Свиленград Ареал. Чрез изпълнението на дейностите, включени в проектното предложение се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на следните видове: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Видовете, които не са установени на терен в рамките на проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” бяха обхванати  от проучвателни и информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Преки консервационни мерки бяха предприети за видовете южна блатна костенурка, голям нощник, дългокрил прилеп, дългопръст нощник, остроух нощник, дългоух нощник.

По проекта са извършени 16 дейности, които таргетират показателите на целевите видове и са отчетени в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние в докладите за състоянието и оценка на природозащитния статус на видовете. Седем от тях са консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове (създаване на противопожарни депа и обучения за заинтересованите страни, прочистване на пътища и просеки, изкуствени убежища за прилепи, възстановяване на стари чешми, влажни зони, модифициране на сгради и маркиране на биотопни дървета). Две дейности са за провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания за преодоляване на една от най-сериозните заплахи – липсата на достатъчно информация.

 

Проектът Хабитат „Сакар“се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., по процедура BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.