НОВИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 6.4

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“, приключва 2023г. с още два сключени договора по мярка 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград-Ареал“.

 

Първият договор е с производителя на мебели „АНДРЕА 2007“ ЕООД и цели да  осигури реализиране, развитие и постигане на устойчивост на предприемаческата идея на фирмата.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността на Безвъзмездната финансова помощ е  127 054,21 лева.

По проекта се предвижда закупуване на технологично оборудване за цех за производство на корпусна мебел. Инвестицията ще даде възможност на местния производител да придобие нови високоефективни машини и това ще доведе до ресурсна ефективност в предприятието и ще оптимизира производствения процес. Ще бъдат закупени: кантираща машина  и форматно-разкройващ циркуляр.

Изпълнението на дейностите по проекта, ще осигури способността на „АНДРЕА 2007“  да предложи на клиентите си качество, отговарящо на нивото на най-добрите фирми в сектора.

 

Вторият договор е сключен с „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД  за изпълнение на проект ” Повишаване на конкурентноспособността на „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД чрез закупуване на специализирано оборудване”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността на Безвъзмездната финансова помощ е 40 866 лева.

По проекта се предвижда да се  оборудва офис като се  закупи  компютърна система, сгъваща машина Rowe VarioFold Compact и ролков нож ROWE 59 за извършване на архитектски услуги.

Проектът е фокусиран върху повишаване на конкурентоспособността и внедряването на иновации във фирмата.

Двата договора са  сключени по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград.