МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД С ДОГОВОРИРАНИ 55 ПРОЕКТА ПО СТРАТЕГИЯТА

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента.

През 2023г. са подписани 14 договора с бенефициенти по Програма за развитие на селските райони с обща стойност на БФП 1 334 869,14 лева.

От април 2018 до сега, по петте Оперативни програми  са договорирани 55 проекта със обща стойност на БФП 10 707 676,11 лева.

До момента са проведени 25 процедури за прием на проектни предложения, в които са подадени 83 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР.

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програма за развитие на селските райони са  проведени три приема, на които са одобрени общо 18 проектни предложения, от които едно е оттеглено, три са прекратени и едно е в резервите. През 2023г. са сключени 4 договора. Към момента по мярката  6 договора са приключили, а 4  са в процес на изпълнение.  Предстои договориране на още 3 проекта.

 

Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ПРСР е била обявена три пъти от МИГ. Общо са постъпили три заявления за кандидатстване. По едното заявление за кандидатстване е отказано сключване на договор от кандидата. Общата договорираната сума по мярката, със стойност на БФП е 64 775 лв. И двата проекта са изпълнени.  През месец февруари  2024 предстои нов прием. Остатъчните средства по мярката са в размер на 57 368,50 лева.

 

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е била обявена три пъти от МИГ. По трите приема са постъпили 17 заявления за кандидатстване, към момента има  сключени 12 договора с бенефициенти. Едно проектно предложение е оттеглено, едно е прекратено по искане на кандидата и едно е в резервите. До момента по мярката има три изпълнени и приключили проекта.

 

По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони са проведени два приема, на които са подадени  шест проектни предложения. Всички проекти са одобрени за финансиране и са договорирани. Те са на обща  стойност 1 000 541,16 лева. Един проект е изпълнен и изплатен.

 

По  Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по ПРСР са обявени два приема за представяне на проектни предложения през 2019 и 2020 г.  Към МИГ са подадени три проектни предложения, които са договорирани и изпълнени.  Трите договора са на обща  стойност 423 690,61 лева.

 

По мярка 7.11. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт  по ПРСР   е обявен един прием за представяне на проектни предложения. Мярката е насочена към неправителствения сектор на територията на МИГ и  е отчетена висока активност на заинтересованите лица. Към МИГ са подадени пет проектни предложения, които са  договорирани, изпълнени, отчетени и изплатени. Общата стойност на изплатените средства по мярката е 97 789,84 лева.

 

Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ по  Оперативна програма „Околна среда“ е обявявана два пъти. Одобрен и финансиран е един проект на стойност 4 572 665,75 лв., който  приключи на 6 декември 2023г.

 

Мярка ОПНОИР 9. ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите е обявена веднъж през 2019 г., като са одобрени и финансирани три проектни предложения на обща стойност 665 812,04 лв. Трите проекта  са приключили, отчетени и верифицирани.

 

Мярка 1.1 „Достъп до заетост“ по ОПРЧР  е обявявана веднъж през 2019 г., при което са постъпили три проектни предложения.  Сключени са три договора, които са приключили и верифицирани. Общата стойност на изплатените средства е 432 908,43 лева.

 

Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ по ОПРЧР е отваряна за кандидатстване  веднъж, при което са подадени четири проектни предложения. В последствие три проектни предложения са одобрени за финансиране и се пожелали да сключат договори. И трите проекта са приключени и изплатени. Общата стойност на усвоените средства е 153 734,34 лева.

 

Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по ОПРЧР е обявявана два пъти – през 2019 г. и през 2020 г. През 2019 г. е подаден  и одобрен един проект. С остатъчния финансов ресурс по мярката през 2020 г., МИГ е обявил втора покана за набиране на проектни предложения, по която са получени 5 проектни предложения, от които 3 проектни предложения са отхвърлени, а 2 са одобрени.  Всички проекти са изпълнени и изплатени. Общата стойност на усвоените средства е 376 006,39 лева.

 

Мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОПИК е обявявана три пъти. Общо по трите приема са подадени четири проектни предложения с общ размер на усвоените средства на БФП до момента   1 075933,11 лева.

 

До момента  минимум по веднъж е обявен прием по всички мерки от стратегията за ВОМР. В резултат на това  са одобрени  проектни предложения на обща стойност на БФП  10 707 676,11 лв., което представлява 88 % от целия наличен публичен финансов ресурс от СВОМР, който е на стойност  12 226 891,37 лв.

 

През първите месеци на 2024г. предстои нов прием по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ПРСР.

 

Екипът на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград ще продължи усилената си работа и през новата година, като пожелава на всички свои настоящи и бъдещи бенефициенти крепко здраве, споделени и благословени празници и  успешна  2024 година!