РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция Хасково издаде Решение за преценяванене на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград – Тополовград за периода 2023-2027 г., прилагането на която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. С Решението може да се запознаете тук: РЕШЕНИЕ РИОСВ 8.1.2024