ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.818

МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на община Свиленград.

2.Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

3.Период за прием:

 

Крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е   31.03.2024 г. – 17:00 часа

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП по процедурата – 85 069 лв.

 

 

 1. 6. Допустими разходи:
 2. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 3. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 5. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

Интензитета на помощта е в размер на 100 %.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

И обхват на териториално въздействие

До 100 души – 5 точки

От 101 до 200 души  – 10 точки

От 201 – до 500 души – 20 точки

От 501 до 1000 души – 25 точки

Над 1000 души – 30 точки

30
Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 5 точки

Повече от 3 населени места – 10 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 10
Дейностите по проекта са за обект/и от културната инфраструктура  за опазване и развитие на културното наследство на територията 10
Проектът осигурява интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ 5
Проектът е консултиран с местната общност чрез провеждане на различни форми на обществено обсъждане 5
Проектът създава заетост за местното население, чрез създаване на работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
Проектът предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
Кандидатът не е получавал досега помощ от Общността 5
ОБЩО 100

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий № 2 –  Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ.

 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на населените места, които обхваща проекта.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СВОМР, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване:

7.5 Условия за изпълнение

7.5.Условия-за-кандидатстване-Свиленград (1)

7.5_Обява

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване