НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД“.

Уведомяваме ви, че на 28.03.2024г.  от 13:30 в общинска администрация Свиленград, ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград-Тополовград.

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград-Тополовград”,

насрочено за 28.03.2024 от 13:30 часа

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2023г. и годишен финансов отчет за 2023 г.
  2. Приемане на годишна програма за 2024г.
  3. Приемане на бюджета за 2024г.
  4. Приемане на промени в СВОМР на Сдружението
  5. Определяне на членски внос за 2024 г.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14:30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.