ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.734 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

 МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

 

 1.Допустими кандидати:

 

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

 

  1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

3.Период за прием:

 

Първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е: 15.03.2023 г., 17.00 ч.

При наличие на остатъчен ресурс по процедурата – втори срок е от 03.10.2023 до 06.11.2023 г., 17.00 ч.

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектните предложения по процедурата по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП по приема – 225 590,49 лева

 

  1. Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви а и б, например хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическа устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 293 370 лева.

 

– Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

– Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризма (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

 

  1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. 1. Проектът допринася за въвеждане на иновативност в предприятието 15
2. 2. Проектът предвижда използване на местни доставчици на стоки и/или услуги 15
3. 3. Проектът е в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги 15
4. 4. Проектът допринася за развитие на интегриран продукт за селски туризъм или развитие на еко, културен и др. алтернативни форми на туризъм; 15
5. 5. Проектът създава нови работни места

1.     От 1 до 3 работни места – 5 точки

2.     Над 3 работни места – 10 точки

10
     6. Кандидатът не е получавал финансова подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
     7. Проектът предвижда създаването на производствени дейности 20
ОБЩО 100

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 30 т.

При наличие на проектни предложения с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, то само за тях последователно ще бъде приложено приоритизиране без да се дават допълнителни точки.

Приоритизирането е съгласно Решение на Общото събрание на МИГ Свиленград-Ареал по Протокол от 3 декември 2018 година: При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е осигурил повече работни места по Критерии № 5 „ Проектът създава нови работни места”  от Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР. В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „ Проектът създава нови работни места”  В случай, че след приоритизиране по критерий  Критерии № 5 „ Проектът създава нови работни места”  отново са налични проекти с еднакъв брой точки, се определя втори критерий, по който да бъдат ранкирани проектите – критерий № 1 Проектът допринася за въвеждане на иновативност в предприятието.

 

Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

Проекти с равен брой точки, за които не достига ресурса ще бъдат отхвърляни.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СВОМР към „МИГ Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакет документи за кандидатстване е публикуван в ИСУН и тук:

6.4 Условия за изпълнение

6.4.Условия за кандидатстване Свиленград (2)

6.4_Обява

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Въпроси-отговори_20.02.2023