Проекти

“Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор № РД50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е на обща стойност 44 795,75 лв. От тези средства 90% или 40 316,18 лв. са Европейско финансиране, а 10% или 4479,57 лв. национално съфинансиране. Проекта е за срок от шест месеца. В рамките на проекта, ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2014-2020г. По време на изпълнението на проекта е предвиденоПрочети още…