Проекти

Концепцията за интелигентни селища (smart villages) е подход за интегрирано териториално развитие, определен като такъв в регламенти на ЕС и насърчаван за прилагане в селските райони. Посредством настоящето проучване „МИГ Свиленград Ареал“, търси да набере информация, доколко на местно ниво има желание и потенциал този подход да бъде приложен в едно или повече населени места, посредством включването на мерки /дейности в разработваната в на стоящият момент СВОМР за периода 2023 – 2027 г.   Ще ви бъдем благодарни, ако дадете отговори на следващите въпроси в анкетата! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiX0qxZ0FI0m1Vu_3G8JWe6UMTpJhsYP3bBbmSoHPzUWvatQ/viewform?usp=sf_linkПрочети още…

ПОКАНА ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ И ОТ МИГ ТОПОЛОВГРАД В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград приканват всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г. През месец юни 2023г. са планирани  следните срещи за жители от селата на община Свиленград : 13. 06.2023 г. от 10:00 ч., в читалището на село Мезек; 13. 06.2023г. от 14:00 ч., в читалището на село Момково;   На срещите ще бъде представена информация за подхода ВОМРПрочети още…

“Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор № РД50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е на обща стойност 44 795,75 лв. От тези средства 90% или 40 316,18 лв. са Европейско финансиране, а 10% или 4479,57 лв. национално съфинансиране. Проекта е за срок от шест месеца. В рамките на проекта, ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2014-2020г. По време на изпълнението на проекта е предвиденоПрочети още…